Obchodní podmínky společnosti TAO šperky, Bc. Danuše Burešová, V Bezinkách 17, 326 00 Plzeň – Černice, IČ: 63543923, DIČ: CZ7751312085

I. Základní ustanovení

Prodávající Danuše Burešová, se sídlem V Bezinkách 17, 326 00 Plzeň; IČ: 63543923, DIČ: CZ7751312085 zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Plzně (dále jen jako „prodávající“). Adresa internetových stránek prodávajícího: www.taosperky.cz, e-mailové adresa pro komunikaci s prodávajícím: info@taosperky.cz

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky/zboží nebo poskytuje služby.

Kupující je buď spotřebitel, nebo podnikatel. Pokud je v těchto obchodních podmínkách uvedeno „kupující“, vztahuje se dané stanovení i na spotřebitele i na podnikatele.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, není-li mezi smluvními stranami výslovně ujednáno jinak.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

1) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;

2) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího v případě, že je zvolen způsob úhrady:

a)    bankovní převod předem na základě potvrzení objednávky

b)    platba kreditní kartou

Kupující má povinnost zaplatit zálohu pouze v případě, že budou poskytovány specifické služby na žádost kupujícího. O povinnosti platit zálohu bude kupující prodávajícím informován před uzavřením smlouvy.

3) neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

4) neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou;

5) právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy je upraveno v čl. V. těchto všeobecných obchodních podmínek;

6) v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

7) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

8) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v archivu Prodávajícího;

9) v případě, že spotřebitel má stížnost, je povinen je uplatnit nejprve u prodávajícího na adrese: info@taosperky.cz, který stížnost vyřídí ve lhůtě 30-ti dnů od jejího doručení, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Kupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

 

IV. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

1) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

2) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

3) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

4) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění u prodávajícího písemně, přičemž je povinen uvést důvody reklamace a označit či popsat vadu, kterou reklamuje. Zároveň je povinen doložit, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to buď přiložením kopie dokladu o zaplacení, nebo potvrzení objednávky kupujícím.

 

V. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího písemně na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu tao@taosperky.cz. V odstoupení uvede, že odstupuje od smlouvy spolu s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

 

VI. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

VII. Úhrada kupní ceny

Způsoby uhrazeny kupní ceny jsou:

a)   bankovním převod předem na účet prodávajícího na základě potvrzení objednávky,

b)   v hotovosti při osobním odběru zboží,

c)   kreditní kartou předem na účet prodávajícího na základě potvrzení objednávky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VIII. Doprava a převzetí zboží

Objednané zboží je doručováno kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Dodací lhůta činí 7 pracovních dní a počne běžet dnem následujícím po potvrzení objednávky kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo lhůtu prodloužit v případě, že zboží nemá prodávající skladem. O prodloužení lhůty je prodávající povinen kupujícího informovat.

Náklady na doručení jsou uvedeny v ceníku na našich internetových stránkách: www.taosperky.cz

Pokud kupující nepřevezme dodané zboží, to se vrátí zpět prodávajícímu, který o tom bude informovat kupujícího. Opakované zaslání kupujícímu bude provedeno na základě žádosti kupujícího a po zaplacení nákladů na předcházející doručení.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 11.11.2016


Souhlasím

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.